Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων
Καθηγητής Μαθήματος:
Υπεύθυνος Μεταπτυχιακός:  
Διαφάνειες 2015-2016:
Εργασίες:
Υλικό παλαιότερων ετών:
Βιβλιογραφία και
χρήσιμες διευθύνσεις
  

MySQL
Development of PHP and MySQL
Red Hat Database SQL Guide and Reference
ISAM Databases
Oracle
Microsoft Access
Microsoft SQL Server
WAMP server
W3Schools Online Web Tutorials
Relational Model
SQL

Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης :
Ανακοινώσεις:  

Στο forum του my.ceid